ANVÄNDARVILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR

På grund av de olika möjligheter och risker som är förenade med användning av internet har vi utfärdat några användarvillkor (hädanefter ”Villkoren”) för att skydda Webbplatsens användare och oss själva. När du använder vår Webbplats godkänner du Villkoren.

1. Allmänna begränsningar för användningen

Du åtar dig härmed följande:

 1. Att inte distribuera någon eller några delar av Företagets Webbplats via något som helst medium utan föregående skriftligt tillstånd
 2. Att inte bereda dig tillgång till innehåll som tillhandahållits på vår Webbplats genom någon annan teknik eller andra metoder än dem som tillhandahålls av själva Webbplatsen, eller genom andra metoder som vi särskilt kan utpeka för detta syfte
 3. Att inte modifiera någon del av Webbplatsen eller någon del av innehållet
 4. Att inte kringgå eller försöka kringgå, avaktivera eller försöka avaktivera eller på annat sätt störa eller försöka störa några av Webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner eller funktioner som (i) förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller (ii) upprätthåller begränsningar av användningen av Webbplatsen eller det innehåll som görs tillgängligt via Webbplatsen
 5. Att inte använda Webbplatsen för kommersiella syften eller affärssyften
 6. Att inte ladda ner – varken permanent eller temporärt –, kopiera, lagra eller vidarebefordra något innehåll från Webbplatsen.
2. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter
 1. Om ingenting annat uttryckligen uppges är vi ägare eller auktoriserad användare av all tillgänglig information på vår Webbplats, inklusive men inte begränsat till text, skript, bilder, grafik, grafiska framställningar, foton, ljud- och videofiler samt alla interaktiva funktioner (hädanefter ”Innehåll”). Allt Innehåll ägs eller licensieras av oss och omfattas av upphovsrätten, varumärkesrätten och andra immateriella rättigheter som tillhör oss eller våra licensägare. Alla varumärken från tredje part som förekommer på vår Webbplats tillhör respektive ägare.
 2. Innehåll får inte laddas ned, kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, sändas, visas, säljas, licensieras, ändras, återanvändas, beslagtas, användas eller på annat sätt exploateras för offentliga eller kommersiella syften eller vad det vara må utan föregående skriftligt medgivande från oss. Vi förbehåller oss samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas i och för Innehållet.
 3. Varje överträdelse av vår upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, inklusive rättigheter som tillhör tredje part, kan leda till civil- eller straffrättsliga följder.
3. Ansvar
 1. Vi förser dig med information som är så aktuell, korrekt och tydligt uttryckt som möjligt. Trots det kan felaktig information förekomma oavsiktligt. Vi friskriver oss i synnerhet från allt ansvar för tryckfel och för ansvar vad gäller hur korrekt, fullständig och aktuell informationen på vår Webbplats är.
 2. Information och data som tillhandahålls på vår Webbplats kan ändras då och då utan att detta meddelas. Tjänster, information och data som görs tillgängliga via vår Webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garantier av något slag.
 3. I den utsträckning som länkar eller hänvisningar till webbplatser från tredje part förekommer på vår Webbplats är vi inte ansvariga för någon information, några meddelanden eller något material som finns tillgängligt på sådana länkade webbplatser eller via någon länk på en länkad webbplats. Vi påpekar särskilt att vi inte nödvändigtvis instämmer med innehåll och/eller åsikter som presenteras av tredje part på en länkad webbplats.
 4. Genom att använda vår Webbplats accepterar du samtliga risker som associeras med användningen av denna Webbplats, inklusive eventuella risker för att din dator, programvara eller data skadas av virus, programvara eller någon annan typ av fil som kan överföras eller aktiveras via vår Webbplats eller genom din användning av densamma.
 5. Företaget ska inte under några omständigheter hållas ansvarigt för någon olaglig användning av Företagets Webbplats och ska inte under några omständigheter hållas ansvarigt för någon överträdelse av rättigheter som tillhör tredje part.
 6. Med undantag för skador som uppstått på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet från vår sida ska Företaget inte hållas ansvarigt för några direkta eller indirekta, särskilda eller oförutsedda skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlorad inkomst, avbrott i affärsverksamhet eller missbruk av programvara eller elektroniska data till följd av eller i samband med användningen av Företagets Webbplats.
4. Personuppgifter

Företagets RIKTLINJER FÖR DATASKYDD är tillämpliga för personuppgifter och uppgifter som är relaterade till Företaget.

5. Övrigt

Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor då och då. 


© Spectrum Brands Inc, September 2020

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION